tillbaka

Föräldrahandledning i grupp enligt metoden ”DE OTROLIGA ÅREN”
Målet är att stärka föräldraförmågan och minska barnens beteendeproblem.
Målgruppen är föräldrar som har svårhanterliga barn i åldern 3-8
år, barn i riskzon för att utveckla asocialt beteende.
”De otroliga åren” (”The Incredible Years”) är utarbetad
av prof. Carolyn Webster Stratton, Univ. Washington, USA och är en pedagogisk
metod med terapeutiska effekter. Grunden ligger i att sociala beteenden lärs in i samspel med andra människor.
Vetenskapligt beprövad metod i USA och Norge som ingår i Blueprintprogrammet.

Manualbaserat program som är avsett för barn med sociala beteendeproblem (ODD, CD) i åldern 3–8 år. Den första versionen kom 1982 och programmet har sedan utvecklats i flera etapper. Det finns i olika versioner för olika åldersgrupper. Vi erbjuder BASIC som riktar sig till barn 2–8 år.

Förutom att lära föräldrarna utveckla positivt beteende och samspel, och att ignorera och hantera negativt, vill man med programmet öka föräldrars självförtroende och skapa stödjande nätverk kring familjen. Samspelsprogrammet syftar till att utveckla relationen mellan föräldrar och barn så att den innehåller värme och emotionell närhet. De vuxna förmedlar att vuxna och barn har ett ömsesidigt ansvar samt att den vuxne ansvarar för att barnet möts av struktur, förutsägbarhet och bekräftelse.

Föräldrar till 4–6 barn träffas i grupp under en period av 12–14 veckor. Varje träff är cirka tre timmar. Fika och barnvakt skall ingå.
Man utgår från korta inspelade videovinjetter på 1–2 minuter där man visar typiska vardagliga föräldrabarnsituationer. Dels sekvenser som visar felaktigt bemötande dels sådana där föräldrarna bemöter barnet adekvat.

Gruppledarna leder deltagarstyrda gruppdiskussioner utifrån aktuellt tema. Deltagarna får möjlighet att utan att behöva lämna ut sig själva reflektera över olika tänkbara förhållningssätt, deras för- och nackdelar och att tillsammans i gruppen komma fram till egna problemlösningar.

Basic programmet består av flera steg där man inleder med tekniker att uppmärksamma och förstärka positivt beteende för att sedan övergå till tekniker för att handskas med problembeteende. Därefter följer tekniker för att undvika och förekomma problemsituationer.
I gruppdiskussionerna får föräldrarna ett tillfälle att identifiera sig med andra och få stöd för sina egna tankar och erfarenheter. Man kan också få erfarenhet av att det kan finnas flera olika lösningar på problem i barnuppfostran i stället för enkla svar på vad som är rätt och fel.

Hemuppgifter och praktisk tillämpning ingår också i Webster-Strattonprogrammet och man uppmuntrar föräldrar att kontakta varandra mellan sessionerna för att utbyta erfarenheter av hur de nya kunskaperna går att tillämpa.
Webster-Strattonprogrammen är mycket väl utvärderade (Webster-Stratton, 1982, 1985, 1989,1994,1997; Webster- Stratton m. fl. 1988, 1989, 1993, 1994). Positiva förändringar av såväl barns som föräldrarnas beteende och attityder har kunnat konstateras och resultaten är bättre än vid traditionell familjebehandling. Gruppformen har visat sig överlägsen individuell behandling. Föräldrarna lär av varandra och gruppdiskussionerna innebär att bättre hänsyn kan tas till sociala och kulturella olikheter än i traditionella program. Videodemonstrationerna och hemuppgifterna förstärker effekten av programmet.

Webster- Strattonprogrammet används vid The Maudsley Hospital i England och också i en stor satsning på föräldrautbildning som görs i Tromsö i Norge. I Sverige har programmet använts i ett projekt inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm som riktar sig till föräldrar till barn med ADHD. Forskning pågår bl.a. på Lunds
och Göteborgs universitet.

tillbaka

Alrunapraktiken, Lasarettsvägen 1, 738 30 Norberg tel 0223-21189.